Ajankohtaista

Timo Maunula: Hallitustyöskentely taloustilanteen muutoksessa ja kasvuyrityksessä


05.09.2015

Hallitustyöskentelyn merkitystä ei ole syytä vähätellä varsinkaan nykyisessä taloustilanteessa. Pk-yrityksien pitäisi toimia hallitustyöskentelyn suhteen hyvin aktiivisesti ja kehittäen omaa hallitustaan. Hallitustyöskentelyn tärkeyden ovat ottaneet omakseen monet tahot kuten Kauppakamari, Yrittäjäjärjestöt, ELY-keskus ja Finnvera Oyj, muutama julkinen taho mainittuna. Valveutuneiden yritysten keskuudessa hallitustyöskentely on noteerattu korkealle ja sitä pidetään arvostettuna työvälineenä yrityksen strategisessa johtamisessa. Olemme hyvässä matkassa kohti tiiviimpää, eteenpäin vievää ja ansiokkaampaa hallitustyötä. Useat yrittäjät, joilla ei omassa hallituksessa ole muita jäseniä kuin hän itse, toteavat, etteivät heidän yrityksensä tarvitse muita johtamaan toimintaa. Hyvin usein taustalla on se, että yritys on menestynyt taloudellisesti ja tuloksellisesti hyvin tai vähintäänkin kohtalaisesti. Tällaisen, edellä mainitun esimerkin haasteet ovat lähinnä siinä, miten yrittäjän silmät saataisiin avattua sellaisia aikoja silmällä pitäen, ettei kaikki menekään niin kuin on suunniteltu tai miten toimintaa voitaisiin kehittää. Kehittämistähän on aina niin yrityksen strategiassa ja liiketoimintamallissa kuin kannattavuudessakin.

 

Ulkopuolisen jäsenen hallitukseen ottamiseen liittyy hyvin usein vaikeita tilanteita. Yrittäjä saattaa ajatella, ettei hän halua antaa kenellekään vieraalle mitään tietoa hänen omasta yrityksestään. Ulkopuolinen hallituksen jäsen löytää usein kohtia, joita hän kyseenalaistaa ja ehdottaa muutoksia. Yrittäjä saattaa pelätä juuri sitä, että hänen toimistaan tulee esiin ”virheitä”, joita hän ei haluasi paljastaa. Hallituksen ja sen jäsenten tehtävä on juuri kyseenalaistaa esitettyjä ratkaisuehdotuksia ja käytössä olevia toimintatapoja. Rakentava kritiikki, kyseenalaistaminen ja suorapuheisuus ovat yrityksen toiminnan kehittämisen perusehtoja. Niitä ei pidä nähdä kielteisinä asioina.

 

Haasteita hallitustyön kehittämisessä riittää aivan varmasti vielä pitkään. Hallituksen toimittua jonkin aikaa tulee eteen uusia haasteita. Erimielisyydet päätösten tekemisessä ja yleisesti omistajan ja hallituksen erilaisten näkemysten käsittely, saattavat aiheuttaa ristiriitoja hallituksen toiminnalle. Yhteisten näkemysten ja päämäärän löytäminen sekä keinot niihin pääsemiseksi ovat haasteellisia hallitustyölle. Dokumentoinnin saaminen asianmukaiselle tasolle ja kokouskäytäntöjen virallistaminen ovat myös haasteellisia tehtäviä hallitukselle, joka on ”harjoittelee” hallitustyötä. Näitä mahdollisia vaikeuksia ei pidä pelätä. Eri näkökulmat tuovat lähes aina kehittävää yrityksen toimintaan.

 

Tällä hetkellä elämme taloudellisesti vaikeahkoja aikoja, jolloin hyvän hallituksen arvo on korostuneen suuri. Hallituksen jäsenten erilaiset ammattitaidot, kokemukset ja näkemykset tuovat uusia mahdollisuuksia jokaiselle yritykselle. Hyvän hallituksen toimintaa leimaa se, että se reagoi muutoksiin. Rahoituksen järjestäminen, strategian muuttaminen, vuosisuunnittelun muokkaus, riskien hallinta ja toiminnan sopeuttaminen uuteen tilanteeseen ovat hallituksen tehtäviä, varsinkin viime aikoina. Hallituksen tehtyä sopeuttamistoimet ja saatua yrityksen mahdollisen karikon yli, on taas aika tehdä uusia strategisia suunnitelmia tulevaa nousukautta silmällä pitäen.

 

Samat edellä mainitut seikat puoltavat ulkopuolisen hallituksen jäsenen ottamista myös kasvuhakuiseen yritykseen. Kasvu on lähes aina taloudellisesti raskas ja tarvitsee paljon myös hallituksen voimavaroja. Talouden lisäksi hallitukselle tulee käsiteltäväksi markkinaselvitykset, markkinointiponnistelut, tuotekehitys jne. Yrityksen täytyy valita hallitukseensa henkilöt, jotka ovat yrityksen tarvitsemia osaajia. Täytyy myös muistaa, että hallituspaikka ei ole eläkevirka vaan se voi olla projektiluonteinen tehtävä.

 

                                                                                                           

Timo Maunula

 

Yritystoiminnan kouluttaja, HHJ

Suomen Yrittäjäopisto


Takaisin uutisiin